eGospodarka.pl

eGospodarka.plMotoPorady motoryzacyjne › Odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC, gdy pojazd nie pełni funkcji komunikacyjnej

Odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC, gdy pojazd nie pełni funkcji komunikacyjnej

2023-09-05 12:13

Odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC, gdy pojazd nie pełni funkcji komunikacyjnej

Odpowiedzialność z OC również w sytuacji kiedy pojazd nie pełni funkcji komunikacyjnej? © pixabay.com

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie o sygn. akt II CSK 1008/22 uznał, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC również w sytuacji, gdy szkoda powstała w wyniku ruchu pracujących narzędzi czy urządzeń w bezruchu zamontowanych w pojeździe mechanicznym w czasie jego postoju. Sąd w ww. sprawie rozpoznawał skargę kasacyjną jednego z poszkodowanych, pracujących w koszu podnośnika, który spadł na beton z dużej wysokości przeciwko ubezpieczycielowi. Sąd Najwyższy uznał, że skarga kasacyjna jest zasadna i uchylił orzeczenia sądów obu instancji, które oddaliły roszczenie poszkodowanych.

Przeczytaj także: Wypadek na rajdzie ulicznym. Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni wszystkich poszkodowanych?

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt II CSK 1008/22 wskazał, na brak celowości rozróżniania faz ruchu pojazdu w sytuacji, gdy nie jest możliwe jego ścisłe ustalenie, przypominając o szerokim ujęciu ruchu pojazdu w art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zaznaczyć należy, że przywołany art. 34 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu obejmuje również szkodę powstałą podczas i w związku z:
  • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
  • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Przytoczone orzeczenie to kontynuacja linii orzeczniczej Sądu Najwyższego wyrażonej m.in. w uchwale 7 sędziów z dnia 14 stycznia 2022 roku, sygn. akt III CZP 7/22, zgodnie z którą odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej (art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 854 w związku z art. 436 k.c.).

fot. pixabay.com

Odpowiedzialność z OC również w sytuacji kiedy pojazd nie pełni funkcji komunikacyjnej?

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego, jeżeli ciągnik znajduje się w bezruchu, ale jego funkcja sprowadza się do dostarczania energii niezbędnej do funkcjonowania innej maszyny rolniczej, to należy uznać, że pojazd był wykorzystywany do swych normalnych funkcji.


Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Finansowego w celu rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie w zakresie odpowiedzialności z OC pojazdów wielofunkcyjnych. Najpierw przez sądy polskie stosowane było ujęcie szerokie ruchu pojazdu, tj. pojęcie to rozumiane było jako ruch pojazdów niezależnie od funkcji jaką pełniły w czasie wypadku (decydująca była praca silnika). Następnie sądy zaczęły stosować tzw. wąskie ujęcie pojazdu w ruchu, co było wynikiem orzecznictwa TSUE (w ujęciu węższym decydowała funkcja pojazdu w momencie zdarzenia). W wyroku z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie C – 514/16 TSUE wskazał, że nie jest objęta zakresem pojęcia „ruchu pojazdów”, o którym mowa w artykule 3 ust. 1 dyrektywy Rady 72/166/EWG (Dz.Urz.UE.L z 1972 r., Nr 103, str. 1) sytuacja, w której ciągnik rolniczy uczestniczył w wypadku, jeżeli w chwili nastąpienia wypadku główna funkcja tego ciągnika nie polegała na wykorzystaniu go w charakterze środka transportu, ale na generowaniu, jako narzędzie pracy, siły napędowej koniecznej do utrzymania w ruchu pompy opryskiwacza herbicydowego. Przy czym zaznaczyć należy, że pojazd w ww. sprawie znajdował się w bezruchu, a jego funkcja sprowadzała się do dostarczania energii niezbędnej do funkcjonowania innej maszyny rolniczej. Sąd Najwyższy w najnowszym orzecznictwie nie staje w sprzeczności z orzecznictwem TSUE, lecz stoi na stanowisku, że należy każdorazowo zastosować linię orzeczniczą TSUE do stanu faktycznego danej sprawy i ocenić czy pojazd był wykorzystywany do swoich normalnych funkcji. Przy badaniu, czy szkoda wynikła z ruchu pojazdu należy brać pod uwagę funkcję, jaką pojazd spełniał, czy stanowił wówczas narzędzie pracy, a za ruch pojazdu należy uznawać wyłącznie szkody wynikające z normalnej funkcji pojazdu. Rolą ciągnika rolniczego jest ciągnięcie wyspecjalizowanych maszyn rolniczych. Jeżeli ciągnik znajduje się w bezruchu, ale jego funkcja sprowadza się do dostarczania energii niezbędnej do funkcjonowania innej maszyny rolniczej, to należy uznać, że pojazd był wykorzystywany do swych normalnych funkcji (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2022 roku, I CSK 2353/22).

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: